Az Alapítvány neve: A Szegedi Pedagógusképző Kar Hallgatóiért Alapítvány
Az Alapítvány rövidített neve: SZEPA Alapítvány
Az Alapítvány székhelye: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
Az Alapítvány magánalapítvány.

Az Alapítvány működési területe a dél-alföldi régió. Az Alapítvány közhasznú szervezetként végzi tevékenységét. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési képviselői, valamint megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat. Az Alapítvány nyílt Alapítvány, ahhoz bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy szabadon csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja. A csatlakozás történhet tőke felajánlásával, vagy az Alapítvány Kuratóriumával történt előzetes egyeztetés esetén vagyontárgyak és egyéb eszközök beadásával, illetve azok használati jogának időszakos átengedésével. Az alapítvány célja Az Alapítvány célja, hogy a Szegedi Tudományegyetem és a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hallgatói közösségei kialakuljanak, ezért az Alapítvány támogatja a hallgatói szakmai, kulturális, sport és rekreációs rendezvények szervezését, valamint közreműködik a rendezvények szervezésében, koordinálásában és lebonyolításában. Az Alapítvány összefogja a Szegedi Tudományegyetem és a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar szellemiségéhez hű kezdeményezéseket, segíti és támogatja mindazokat, akik ezért munkálkodnak. Az Alapítvány célja jobbítani a hallgatók életminőségét, mentálhigiénés és pszichés egészségét, esélyegyenlőségét; kialakítani az érdekképviselet és az önérvényesítés formáit. Az Alapítvány elősegíti kiemelten a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Hallgatói Önkormányzat, valamint más hallgatói és szakmai érdekvédelmi szervezetek munkáját, támogatja azok működését.

Az Alapítvány támogatja:

 • az egyetemi oktatók és hallgatók magas szintű szakmai és tanulmányi munkáját;
 • a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar szociálisan rászorult hallgatóit;
 • az oktatás a Bolognai folyamatnak megfelelő színvonalas átalakítását, korszerűsítését.

Az Alapítvány tevékenyen kapcsolódik a közhasznú tevékenységi körébe illő kezdeményezésekhez, programokhoz és akciókhoz. Célunk továbbá:

 • az ifjúsági tudományos tevékenység, kutatás előremozdítása, összehangolása;
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés és az ismeretterjesztés nívójának emelése és összehangolása;
 • a kulturális és sporttevékenység segítése;
 • gyermek- és ifjúságvédelem;
 • a gyermek- és ifjúsági érdekképviselet fejlesztése;
 • az emberi és állampolgári jogok védelme;
 • az európai integrációra való felkészülés segítése;
 • az ifjúsági mobilitás elősegítése;
 • a régión belüli különbségek mérséklése materiális és immateriális eszközökkel;
 • az európai értékek megismertetése az ifjúsággal;
 • a régió társadalma fenntartható fejlődésének támogatása, megőrzése.

Fenti célok elérése érdekében az Alapítvány által végzendő közhasznú tevékenységek az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontja alapján:

 • tudományos tevékenység, kutatás,
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • kulturális tevékenység,
 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
 • emberi és állampolgári jogok védelme,
 • sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
 • euroatlanti integráció elősegítése.

 

Az Alapítvány támogat minden olyan kezdeményezést, melynek céljai összhangban vannak az Alapítvány céljaival és szellemében, elviben méltó az alapító, és ezáltal az Alapítvány Kuratóriumának figyelmére. Az Alapítvány tevékenysége túlmutat az Alapítvány Kuratóriumi tagjainak körén.

© SZEPA 2009Impresszum